Články

Pravidla pro umísťování reklamních směrovníků a reklamních zařízení na území města Luhačovice

30. 4. 2012 -

umístění na sloupech veřejného osvětlení nebo nadzemních vedení bez ohledu na jejich vlastníka

- Jedná se o umístění reklamních směrovníků a reklamních zařízení (dále jen „RZ“) podnikatelských i nepodnikatelských subjektů a to na základě schválené žádosti investora. U subjektů poskytujících ubytovací služby budou povolovány RZ jen subjektům s kapacitou nad 20 stálých lůžek.

- Umísťování RZ na sloupy veřejného osvětlení budou zajišťovat TS Luhačovice.

- RZ budou na jednotlivých místech umísťovány vždy stejným způsobem (na střed, na stranu). Způsob osazení stanoví ve svém stanovisku odbor správy majetku a odbor dopravy MěÚ Luhačovice.

- Při umístění RZ musí být vždy dodržena podchodná výškamin. 2,20 ma při umístění nesmí zasahovat do dopravního prostoru komunikace.

- Počet RZ na jednom místě bude maximálně 4 ks s ohledem na konkrétní umístěnía lokalitu.

- RZ nesmí být na sloupech umísťováno společně s dopravními značkami, resp. dopravním zařízením.

- RZ nesmí být svým provedením zaměnitelné s dopravními značkami a současně nesmí oslňovat účastníky silničního provozu.

- Na jednom místě (sloupu nebo stožáru)nelze kombinovat umístění reklamních směrovníků a reklamních zařízení.

- Reklamní směrovníky budou stejného rozměru jako označení ulic v rozměru 100× 20 cm, výrobce a typ bude stanoven TS Luhačovice nebo stanoviskem odboru správy majetku.

- Reklamní zařízení bude rozměru 0,65 (š) × 0,9 (v), výrobce a typ bude stanoven TS Luhačovice nebo stanoviskem odboru správy majetku.

- RZ  mohou být umístěny za úplatu na sloupech veřejného osvětlení ve správě TS Luhačovice na základě smlouvy o umístění, a to ažpo společnémsouhlasnémstanovisku odboru správy majetku a odboru dopravy MěÚ Luhačovice.

- k žádosti o umístění RZ na sloupech NN ve vlastnictví E.ON nebo jiného vlastníka doloží žadatel souhlas tohoto vlastníka

- TS Luhačovice vedou evidenci všech povolených RZ a průběžně (nejméně 2× ročně) kontrolují jejich stav a umístění, zejména sledují, zda na území města nejsou umístěny RZ bez povolení dle těchto pravidel (směrnice).

- Na umístění RZ není právní nárok.

- Přednostně budou umísťovány RZ s informacemi o cílech na území města Luhačovice.

- Ceny za umístění reklamních směrovníků a reklamních zařízení stanovují Technické služby Luhačovice.

- Od poplatku za umístění jsou osvobozeny příspěvkové organizace zřízené městem.

Pravidla nabývají účinnosti dne 1.4.2012.

Rada města Luhačovice schválila pravidla dne 27.3.2012 usnesením č. 73/R5/2012.

Přechodná ustanovení:

- Reklamní směrovníky a reklamní zařízení, kteréodporují dopravním předpisům, budou odstraněny ihned při instalaci nových reklamních zařízení.

- Pro výměnu stávajících reklamních směrovníků a reklamních zařízení se stanovuje přechodné období do 31.5.2012. Po tomto datu budou nepovolené RZ a RZ nedopovídající pravidlům odstraněna.