Komunitní plánování sociálních služeb

logo projektu

 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Město Luhačovice je od 1.5.2018 zapojeno do projektu „Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice“, r. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, město Luhačovice získalo dotaci ve výši 1.929.865,62 Kč.

Důležitými aktivitami projektu jsou setkávání ve dvou pracovních skupinách

1. osoby se zdravotním postižením a senioři,

2. rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy.

 

Mezi dílčí cíle projektu patří zpracování analýzy potřeb uživatelů; zpracování analýzy sítě poskytovatelů sociálních služeb; vytvoření organizační struktury procesu plánování; nastavení plánovacího procesu a koordinace celého procesu plánování; zpracování dokumentu KPSS včetně akčního plánu rozvoje sociálních služeb a navazujících služeb ORP Luhačovice; vzdělávání aktérů KPSS formou 2 seminářů; zapojování aktérů KPSS a veřejnosti do procesu KPSS formou článků a veřejných setkání; navázání užší spolupráce s městy a obcemi z okolních ORP formou workshopů; evaluace v průběhu a na konci projektu.

Součástí setkávání jsou diskuze o aktuálních tématech a sdílení informací mezi účastníky.

 

Cílem projektu je vytvoření dokumentu – komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) ORP Luhačovice, který bude vycházet z aktuální analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb a jejich rodin a zavedení procesu a koordinace komunitního plánování.

 

Předpokládané datum ukončení projektu je 30. 4. 2020. 

 

Velmi uvítáme zájem občanů a organizací zapojit se do pracovních skupin.

 

Realizační tým

 

Zápisy

Zápis 21.08.2018 PS OZP SE

Zápis 21.08.2018 RoD+OOSPJ

Zápis 14.06.2018 PS OZP SE

Zápis 14.06.2018 RoD+OOSPJ

Zápis 18.10.2018 PS OZP SE

Zápis 18.10.2018 PS RoD+OOSPJ

Zápis 26.10.2018 RS

Prezentace 1 PS OZP SE - 14.06.2018

Prezentace 2 PS ROD OPSPJ - 14.06.2018

Prezentace KPSS

Termín plánů PS KPSS ORP Luhačovice

 

Články

Informace o projektu KPSS ORP Luhačovice

 Mobilní hospicová péče