Vzdělávání v MěÚ Luhačovice

V měsíci červenci 2011 byl na Městském úřadě Luhačovice zahájen projekt „Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice", na který byla získána dotace ve výši   téměř 1.5 milionů korun. Cílem projektu je zlepšení kvality řízení a managementu MěÚ prostřednictvím zefektivnění vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců úřadu.

Město Luhačovice uspělo se svou žádostí o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice". Celkové náklady budou činit1.734 tis. Kč, z toho 1.474 tis. Kč připadne na podporu z Evropského sociálního fondu. Zbývajících cca 260 tis. Kč uhradí město z vlastních zdrojů. Projekt byl oficiálně zahájen 1. července 2011 a bude probíhat do 31. března 2014.

Cílem projektu je zlepšení kvality řízení a managementu MěÚ prostřednictvím zefektivnění vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců úřadu. Potřeba projektu s takto koncipovaným dalším průběžným vzděláváním úředníků (mimo povinného vzdělávání ze zákona: zák. č. 312/2002 Sb., zák. č. 262/2006 Sb.) vyplynula   z výsledků analýzy vzdělávacích potřeb, která se uskutečnila v roce 2009 a byla aktualizována v říjnu roku 2010. Projekt je zaměřen na 67 úředníků (26 úředníků, 31 starších úředníků a 10 vedoucích úředníků včetně starosty, místostarosty a tajemníka) a jejich zapojení, podle kategorie úředníka, do 3 vzdělávacích programů. Vzdělávací programy obsahují 20 typů vzdělávacích kurzů,   reflektujících aktuální kvalifikační znalostní a dovednostní úroveň jednotlivých úředníků. Současně respektují potřebu vzdělávání zástupců vedoucích úředníků tzv. personálních záloh. Projektem je nově zaváděn proces Evaluace do hodnocení realizace vzdělávání a jeho přínosů účastníkům vzdělávání.

Realizaci projektu zajistí realizační tým a externí dodavatel vzdělávacích aktivit.

Projekt „Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" (CZ.1.04/4.1.01/69.00060) je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.4A.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.

Newsletter Odboru strukturálních fondů Ministersta vnitra ČR 3/2001 se zabývá výzvou č. 69 OP LZZ.

UKONČENÍ PROJEKTU „Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice“

 

Tisková zpráva
- srpen 2011
- listopad 2011
- červen 2012
- leden 2014

Publicita v Luhačovických novinách

- říjen 2011
- červen 2012
- leden 2013

 

Harmonogram

 

 

Fotodokumentace