Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Základní informace k životní situaci - Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Držitel řidičského průkazu je povinen neprodleně nahlásit ztrátu, odcizení nebo poškození ŘP obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého pobytu.

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost se podává osobně.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@mesto.luhacovice.cz

Jaké doklady je nutné předložit

- žádost o vydání řidičského průkazu

- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

- 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 mm), v případě poškození i poškozený ŘP

Vystavení náhradního dokladu

Obecní úřad na počkání vyhotoví náhradní doklad „ Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", který má platnost 30 dnů, ale platí pouze k řízení motorových vozidel na území ČR.

Převzetí řidičského průkazu

Řidičský průkaz se přebírá osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost, na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy

Žádost nesmí být přehýbána, zmačkaná

Tiskopis žádosti nelze kopírovat ani využít elektronickou formu podání.

Jaké jsou poplatky

Správní poplatek 50,-

Zrychlená lhůta 500,-

Lhůty pro vyřízení

20 dnů

5  dnů

Poslední aktualizace

29.6.2011