Poplatek z ubytovací kapacity

Základní informace k životní situaci - Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Povinností poplatníka je oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování, vést v písemné podobě knihu ubytovaných, předložit do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí  „Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity" a ve stejné lhůtě zaplatit poplatek.

Právní úprava

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV č. 4/2018, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších  předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která poskytla ubytování za úplatu (poplatník).

Na kterém pracovišti  lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám. 28. října 543

Iva Záhorovská, tel. 577 197 437, zahorovska@mesto.luhacovice.cz

Jaké doklady je nutné předložit

Oznamovací povinnost k poplatku z ubytovací kapacity (protokol)

Evidenční knihu

Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity

Potřebné formuláře 

Oznamovací povinnost k poplatku z ubytovací kapacity

Oznamovací povinnost k poplatku z ubytovací kapacity

Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity

Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity

Jaké jsou poplatky za vyřízení a jak je lze uhradit

Bez poplatků

Místní poplatek a jak lze poplatek uhradit

Dle OZV, poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

.

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

Poslední aktualizace

08.01.2019

Přílohy

Nejsou