Poplatek za užívání veřejného prostranství

Základní informace k životní situaci -  Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatníkem poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství. Povinností poplatníka je oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání / ukončení užívání veřejného prostranství, a to nejméně 10 dnů před započetím užívání, zaplatit poplatek od prvého dne, kdy došlo k užívání, a to za celé období užívání veřejného prostranství - při krátkodobém užívání nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, přesáhne –li poplatková povinnost 10 000,- Kč nebo při celoročním užívání je možno poplatek platit čtvrtletně.

Pravidla pro jednotný vizuální styl restauračních zahrádek v ul. Dr. Veselého, Luhačovice

Právní úprava

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV č. 4/2018, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších  předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která veřejné prostranství užívá.

Na kterém pracovišti  lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám.28.října 543

Iva Záhorovská, tel. 577 197 437, zahorovska@mesto.luhacovice.cz

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství

Potřebné formuláře 

Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství

Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství

Jaké jsou za vyřízení poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

Místní poplatek a jak lze poplatek uhradit

Dle OZV, poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

Poslední aktualizace

08.01.2019

Přílohy

Viz formulář