Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Základní informace k životní situaci - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Plátcem poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytuje, za poplatek ručí. Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu ve městě Luhačovice pobývá za účelem léčení  nebo rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu. Povinností plátce je ve stanovené výši od poplatníků poplatek vybrat, oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení / ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu, vést v písemné podobě evidenční knihu ubytovaných, předložit „Přiznání k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt" do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce a ve stejné lhůtě poplatek správci poplatku zaplatit.

Právní úprava

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV č. 4/2018, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších  předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která poskytla ubytování za úplatu ( plátce ).

Na kterém pracovišti  lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám. 28. října 543

Iva Záhorovská, tel. 577 197 437, zahorovska@mesto.luhacovice.cz

Jaké doklady je nutné předložit

Oznamovací povinnost  k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (protokol)

Evidenční knihu

Přiznání k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Potřebné formuláře a  kde jsou  dispozici

Oznamovací povinnost k poplatku za lázeňský a rekreační pobyt

Oznamovací povinnost k poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 

Přiznání k poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 

Přiznání k poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 

Jaké jsou poplatky za vyřízení a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

Místní poplatek a jak lze poplatek hradit

Dle OZV, poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

 

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Nejsou

Poslední ktualizace

08.01.2019

Přílohy

Nejsou