Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Základní informace k životní situaci - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatníkem je:

a) fyzická osoba

  1. která má v obci trvalý pobyt
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt na dobu delší než 90 dnů
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně  po dobu delší 3 měsíců
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravující azyl nebo dočasnáochrana podle zákona upravující dočasnou ochranu cizinců

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen ohlásit správci vznik/zánik své poplatkové povinosti nejpozději do 10 dnů ode dne kdy mu poplatková povinost vznikla/zanikla.  Ke splnění ohlašovací povinosti může poplatník využít přihlášku k registraci, kterou mu na vyžádání poskytne správce poplatku. Splatnost poplatku je do 31.5. příslušného kalendářního roku. Osvobození a úlevy od poplatku jsou dle článku 35 OVZ 4/2018 O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Právní úprava

Zákon 565/1990Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV č. 4/2018, o místním poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů. Fyzická osoba, která podle zákona upravujících pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců. Fyzická soba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Za nezletilé jedná jejich zákonný zástupce.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, náměstí 28. října 543

Lucie Vebrová, tel. 577 197 436, vebrova@mesto.luhacovice.cz

Jaké doklady je nutné předložit

Přihláška k registraci

Potřebné formuláře

Přihláška k registraci - poplatník
Přihláška k registraci - poplatník

Příhláška k registraci - vlastník

Příhláška k registraci - vlastník

 

Místní poplatek a jak lze poplatek uhradit

Dle OZV, poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

 

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Poslední aktualizace

08.01.2019