Ztráty a nálezy

Pojmenování (název) životní situace:

ZTRÁTY A NÁLEZY

Základní informace k životní situaci

Nový občanský zákoník (číslo zákona 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, obsahuje zcela novou úpravu nálezu ztracené věci (§ 1051-§ 1065).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nálezce má primárně povinnost vydat nalezenou věc vlastníkovi nebo tomu, kdo věc ztratil, pokud je z okolností poznat, komu má být věc vrácena.

V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli těchto zařízení.

V ostatních případech je nálezce povinen nález bez zbytečného odkladu oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena.

Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce, popřípadě obce, na jejímž území byla věc nalezena.

Vlastník věci je povinen uhradit nálezné a náklady, které vznikly v souvislosti se správou věci.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Navštívit obecní (městský) úřad. Převzetí a předání nálezu se děje na základě písemného protokolu.

Oznámení o uložení nalezené věci je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Luhačovice včetně dálkového přístupu na www. luhacovice.cz po dobu 12 měsíců a v Luhačovických novinách

Na které instituci životní situaci řešit

   Obecní úřad obce, na jejímž území byla věc nalezena.

   Obecní úřad nepřebírá:

-  věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo apod.

-  věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé

-  věci viditelně poškozené, nefunkční elektroniku

-  věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc nepoužitelná

-  u automobilů je nutné posoudit, zda vozidlo opravdu odpovídá definici nálezu, zda je pojízdné nebo zda se jedná o vrak, který má odstranit správce komunikace

    Obecně řečeno, nepřebírá věci, které již nemohou sloužit k účelům, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození."

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit.

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice

matrika, dveře č. 006 v přízemí budovy

Ilona Vančurová, tel. 577 197 416, e-mail: vancurova@mesto.luhacovice.cz

V případě nepřítomnosti zástup: 

Bc. Jana Homolková, tel. 577 197 424 homolkova@mesto.luhacovice.cz

PO, ST: 7:30–12:00 13:00–17:00 h

ÚT, ČT, Pá: 7:30–12:00 13:00–14:30 h po telefonické dohodě

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady prokazující totožnost – OP, CP...

Doklady (důkazy) prokazující vlastnické právo k věci

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 žádné

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Hrazení nákladů vlastníkem věci dle zákona:

Provést úhradu nákladů, které obci prokazatelně vznikly (poštovné, přepravné, parkovné).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obec je povinna prověřit existenci nálezu neprodleně. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo vlastník po uplynutí 1 roku a před uplynutím 3 let, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného. Nález přejde do vlastnictví obce po uplynutí doby 3 let od vyhlášení nálezu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

žádné

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

žádné

Elektronická služba, kterou lze využít

matrika@mesto.luhacovice.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Jaké jsou související předpisy

žádné

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

žádné

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník – dle § 2991 a násl. Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Zákona č. 140/1961 Sb. Trestní zákon ve znění pozdějších předpisů - trestný čin podvodu podle § 209 a zatajení věci podle § 219.

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů - přestupek proti majetku podle § 50

Za správnost popisu odpovídá útvar.

správní odbor

Kontaktní osoba

Ilona Vančurová, matrikářka, tel. 577 197 416, e-mail: matrika@mesto.luhacovice.cz

Bc. Jana Homolková, vedoucí správního odboru, tel. 577 197 424, e.mail: homolkova@mesto.luhacovice.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.08.2018