Vidimace a legalizace

Základní informace k životní situaci - Vidimace a legalizace

Od 1. 3. 2006 je účinný nový zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění
pozdějších předpisů.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování): je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba;

 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého

 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka

 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost

 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena

 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o

  • prvopis

  • již ověřenou vidimovanou listinu

  • opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí

 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy

 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Musíte navštívit příslušný úřad a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis.

Na které instituci životní situaci řešit:

Vidimaci anebo legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) anebo kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování a další kontaktní místa veřejné správy, např. česká pošta

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Osobním jednáním na matrice Městského úřadu Luhačovice nám. 28. října 543, dveře č. 006

Ilona Vančurová, tel. 577 197 416 vancurova@mesto.luhacovice.cz

V případě nepřítomnosti zástup: 

Bc. Jana Homolková, tel. 577 197 424 homolkova@mesto.luhacovice.cz

Ing. Veronika Křenková, tel. 577 197 415 krenkova@mesto.luhacovice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
PO, ST: 7:30–12:00 13:00–17:00 h

ÚT, ČT, Pá: 7:30–12:00 13:00–14:30 h 

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování):

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky

 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince

 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu

 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl

 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany

 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu, z níž byla pořízena.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30,- Kč.

Poplatek lze uhradit:

 • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez
dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování)
vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Nejčastější dotazy

Je možné ověřit podpis bez přítomnosti osoby, jejíž podpis má být ověřen?

Není to možné. Osoba, která chce ověřit podpis se musí prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti a podepsat se do ověřovací knihy. Tzn., musí se dostavit osobně.

Další informace

Ověřování provádí také:
Krajský úřad Zlínského kraje
notáři
matrika Městského úřadu ve Slavičíně
česká pošta
v našem správním obvodu obecní úřady: Ludkovice, Biskupice, Pozlovice, Sehradice, Slopné, Horní Lhota, Dolní Lhota

Popis byl naposledy aktualizován:

22.08.2018