CzechPOINT - ověřené opisy a výpisy údajů, které stát vede v centrálních evidencích a registrech

3. Pojmenování (název) životní situace:


CZECH POINT VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝPISŮ


4. Základní informace k životní situaci 

Czech POINT je vládním projektem. Jeho cílem je poskytovat občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

Podle aktuální legislativy lze prostřednictvím výdejových míst získat na počkání tyto ověřené výpisy z:

 • Obchodního rejstříku (OR)
 • Živnostenského rejstříku (ŽR)
 • Katastru nemovitostí (KN)
 • Rejstříku trestů (RT)
 • Centrálního registru řidičů (CRŘ) - výpis bodového hodnocení řidiče
 • Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Insolvenčního rejstříku (IR)
 • Bodového systému hodnocení osob (řidičů)
 • Provozovatelé autovrakovišť se mohou zaregistrovat do Registru účastníků provozu modulu autovraků MA ISOH.
 • Datové schránky – zřízení DS, znepřístupnění DS, atd.
 • Výpis údajů ze základních registrů
 • Provedení autorizované konverze dokumentů

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřené výpisy, případně zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Pro výpis z OR, z ŽR, nebo z ISVZ je třeba znát IČO, pro výpis z KN je nutné znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví, pro výpis z IR je třeba znát IČO hledané organizace nebo osobní údaje hledané konkrétní osoby.
 • Pro výpis z RT a z CRŘ je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Pro výpis z CRŘ je zároveň dobré předložit řidičský průkaz.
 • O výpis z RT a z CRŘ je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
 • Pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (lze vydat na místě), případně živnostenské oprávnění (dtto). Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • Ověřené výpisy jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na příslušném pracovišti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

 • všechny krajské, městské a obecní úřady
 • Notáři
 • Česká pošta

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadě Luhačovice jsou 3 pracoviště Czech POINT:

 • Odbor správní, nám. 28. října 543, podatelna, dveře č. 003, Iva Minaříková, tel 577 197 410 minarikova@mesto.luhacovice.cz (všechny výstupy vyjma výpisu z KN, RT, OR, ŽR, IR, ISVZ, MA ISOH)
 • Obecní živnostenský úřad, Masarykova 131, Luhačovice tel. 577 197 270 (výpis z OR, ŽR, IR, ISVZ, MA ISOH)

         Úřední hodiny: PO, ST: 7:30–12:00 13:00–17:00 h

                                    ÚT, ČT, Pá: 7:30–12:00 13:00–14:30 h po telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 •  Pro výpis z RT a z CRŘ je nutné prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Pro výpis z CRŘ je zároveň dobré předložit řidičský průkaz. 
 • Při podání žádosti  o výpis z RT nebo z CRŘ na základě úředně ověřené plné moci prokazuje zmocněnec svoji totožnost stejným způsobem.
  Vzor plné moci pro RT je k dispozici ke stažení v bodu 11.
  Vzor plné moci pro výpis z CRŘ je k dispozici ke stažení v bodu 11. 
 • Pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (lze vydat na místě), případně živnostenské oprávnění (dtto). Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc.
  Vzor plné moci pro MA ISOH je k dispozici ke stažení v bodu 11.
   

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky vybírané Městským úřadem Luhačovice:

 • Ověřený výpis z informačního systému - první stránka ……………….....100,- Kč
  a každá další i započatá stránka…………………  ………………………...50,- Kč
 • Provedení autorizované konverze dokumentů za každou stránku ………30,- Kč
 • Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce ……………..…..200,- Kč

Správní poplatek lze uhradit:

 • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ
 • na pracovišti Živnostenského úřadu pouze hotově.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

         ·            Nejsou zákonem stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

         ·            Elektronickou službu nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

         ·            zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

         ·            zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2013 Sb., o Katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 361//2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky
 • zákon 111/2009 Sb., o základních registrech

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce se neuplatňují.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

 •  Vyhledání Czech POINTů v konkrétní lokalitě a informaci týkající se vydání ověřených výstupů z ISVS najdete na internetové stránce: http://www.czechpoint.cz/web  

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.08.2018