Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

3. Pojmenování (název) životní situace:


POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL


4. Základní informace k životní situaci:

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, osobách, které pozbyly státní občanství České republiky, cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.
Poskytují se písemně údaje vedené v informačním systému k osobě žadatele. K osobě blízké se poskytuje pouze datum, místo a okres úmrtí. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Obyvatel starší 15 let, za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání podle zákona o evidenci obyvatel, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, případně člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Ostatním subjektům se údaje poskytují pouze v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

V žádosti se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
 • rodné číslo
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
 • adresa místa pobytu

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

 • Osobním podáním žádosti žadatelem.
 • Poštou pokud žádost splňuje zákonem stanovené požadavky, v tomto případě ale musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.
 • Elektronicky na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem.
 • Podáním prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Podle místa trvalého pobytu:

 • na ohlašovně obecního úřadu,
 • na obecním úřadu obce s rozšířenou působností (správní obvod Městského úřadu Luhačovice je vymezen územím obcí Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Ludkovice, Podhradí, Pozlovice, Sehradice, Slopné, Slavičín, Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov, Šanov),
 • na krajském úřadu
 • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
 • na Ministerstvu vnitra.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na Městském úřadu Luhačovice, nám. 28. října 543,  odbor správní, přízemí, dveře č. 005

Ing. Veronika Křenková, tel.: 577 197 415, e-mail: krenkova@mesto.luhacovice.cz

Jana Gazdová, tel. 577 197 414, e-mail: gazdova@mesto.luhacovice.cz

 

 v úředních hodinách
– pondělí a středa 7:30–12:00    13:00–17:00 h 
ostatní dny po předchozí telefonické domluvě: 7:30–12:00 13:0014:30 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz povolení k pobytu azylanta.

Zákonný zástupce, který žádá za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, předkládá svůj občanský průkaz, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti s vyznačením nabytí právní moci a usnesení o ustanovení opatrovníkem.

Zákonný zástupce, který žádá za obyvatele mladšího 15 let, předkládá svůj občanský průkaz a pokud v něm nemá uvedeno dítě, za které žádá poskytnutí údaje, předloží rodný list dítěte (originál nebo úředně ověřenou kopii).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému (vzor: vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů).

Formulář je k dispozici na Městském úřadu Luhačovice, nám. 28. října 543,  odbor správní, přízemí, dveře č. 005 (ohlašovna), e-mail: evidence@mesto.luhacovice.cz nebo na všech ohlašovnách obecních úřadů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Za každou započatou stránku 50,- Kč,

Poplatek lze uhradit:

 • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 • Lhůty nejsou stanoveny. Pokud není nutné dožádání u jiného správního orgánu, jsou údaje poskytovány ve většině případů bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Žádní

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

 • Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Podání žádosti elektronicky na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem.
 • Podání žádosti prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor správní

28. Popis byl naposledy aktualizován:

22.08.2018