Vydání občanského průkazu

3. Pojmenování (název) životní situace:

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

4. Základní informace k životní situaci:

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. 

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občan, jehož svéprávnost byla omezena, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.


Jaké typy občanských průkazů se vydávají

 • občanské průkazy se strojově čitelnými údaji občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10, popřípadě 35 let; občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu,
 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:
  • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu,nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva; žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji,
  • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
  • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů se nevydávají opakovaně.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O vydání občanského průkazu žádá:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce; místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.
 • za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí, avšak jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu (od jejich pořízení neuplynula doba delší než 1 rok); údaje osoby, která žádost předkládá se v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození zapisují na žádost.

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

 • dojde-li ke změně povinně zapisovaných údajů (změna jména a příjmení, trvalého pobytu, rodného čísla, změna stavu, pokud je v občanském průkazu uvedena),
 • nabude-li právní moc rozhodnutí o omezení svéprávnosti,
 • dojde-li ke ztrátě, odcizení, poškození, zničení, skončení platnosti, občanského průkazu,
 • dovrší-li občan 15 let a dosud občanský průkaz nevlastní, získá-li státní občanství ČR nebo z jiných osobních důvodů občana.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Životní situace se řeší podáním žádosti o vydání občanského průkazu na příslušném úřadě, v Luhačovicích na adrese: Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543.

 

Občanský průkaz musí občan převzít osobně (OP občana, jehož svéprávnost byla omezena, přebírá opatrovník, OP dítěte mladšího 15 let jeho zákonný zástupce).

 

8. Na které instituci životní situaci řešit:

O vydání občanského průkazu může občan podat žádost:

 • u Městského úřadu v Luhačovicích na adrese nám. 28. října 543, dveře č. 005 v přízemí budovy
 •  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,
 •  v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři* za těchto podmínek:
 • lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence cestovních dokladů nebo z evidence občanských průkazů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana,
 • žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 * Přístup k tomuto formuláři je na webových stránkách Ministerstva vnitra v části Formuláře.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřad městské části Prahy 1 až 22), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu,
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
 • Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, dveře č. 005 v přízemí budovy

ÚŘEDNÍ HODINY:
PO, ST: 7:30–12:00 13:00–17:00 h (žádosti se vyřizují do 16:45 h)
ÚT, ČT, Pá: 7:30–12:00 13:00–14:30 h pouze po telefonické dohodě

 

Občan je povinen požádat o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů

 • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (z důvodů uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, rozhodnutí správního orgánu v případech neoprávněně provedených změn nebo podstatné změny podoby)
 • v případě, že občanský průkaz obsahuje údaj o rodinném stavu
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu
 • po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo

-          po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství

-          po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství

-          po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo

-          po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné

-          po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera

-          po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,

 • nevlastní-li občan občanský průkaz a má trvalý pobyt na území České republiky, je povinen o občanský průkaz požádat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl 15 let.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. 

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji:

 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:

 1. u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti,
 2. u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
 • dvě fotografie,
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Fotografie musí mít tyto náležitosti

 • Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.
 • Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, občan předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, jsou-li o tomto údaji pochybnosti

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, občan předkládá:

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz ne starší 1 roku.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá

 1. rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 2. rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
 3. občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při podán žádosti o nový občanský průkaz

 • občan předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu,
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost např. rodným listem, řidičským průkazem, apod. a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

Převzetí vyhotoveného občanského průkazu

Vyhotovený občanský průkaz si může občan převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost nebo za poplatek uobecního úřadu s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti,

Občanský průkaz je občan povinen převzít osobně, s výjimkou občana s omezenou svéprávností nebo dítěte mladšího 15 let.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. Pokud je vedena v evidenci cestovních dokladů nebo v evidenci občanských průkazů digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu v elektronické podobě na tomto elektronickém formuláři
 • Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Lze použít i žádost uveřejněnou zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

   
   
   
   

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento správní poplatek se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu)

 500,- Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou   platnosti 1 měsíc

 100,- Kč

 

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce

 100,- Kč

Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let

   50,- Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá   trvalý pobyt na území České republiky

 100,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující   neoprávněně provedené zápisy

 100,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu

Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

 

200,- Kč

 

 

100,- Kč

 

Poplatek lze uhradit:

 • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti,
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vyhotoví do 15 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Má-li občanský průkaz občan mladší 15 let nebo občan, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přecházejí některé povinnosti na zákonné zástupce a opatrovníky, případně další osoby uvedené v zákoně o občanských průkazech.

15. Jaké jsou další činnosti v oblasti občanských průkazů:

 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu, rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže je poškozen, obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, nebo došlo k podstatné měně podoby držitele.

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.

Sankce

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 16a zákona o občanských průkazech tím, že:

a)      poruší povinnost mít občanský průkaz,

b)      poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

c)      nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:

 • poruší povinnost mít občanský průkaz
 •  poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 • nepožádá o vydání nového občanského průkazu
 • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
 • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,

d)     ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,

e)      neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

f)       poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

g)      ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,

h)      v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,

i)        úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

j)        požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

k)      pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana

l)        nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,

m)    neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,

n)       prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,

o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo

p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

 

Za přestupek uvedený v písmenech a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v písmenech b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek v písmenech o) a p) lze uložit pokutu do 100.000 Kč.

Další informace

Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?

Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědeckou hodnost.

Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko). Občanské průkazy lze dále použít k překročení státní hranice Albánie, Bosna, Černá Hora, Hercegovina, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Srbsko, Švýcarsko.

Doporučujeme ověřit před každou cestou do zahraničí aktuální stav na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.                                     

 

S čím se občan může obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, matriční úřady, Policii České republiky a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí po vydání občanského průkazu?

 

 1. 1.      U obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu lze:

         ·            ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu,

         ·            odevzdat nalezený občanský průkaz nebo občanský průkaz zemřelého občana anebo prohlášeného za mrtvého,

 • odevzdat občanský průkaz do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu v zahraničí (pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu),

         ·            odevzdat občanský průkaz, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství České republiky (pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu).

 1. 2.      Policii České republiky lze ohlásit odcizení nebo nález občanského průkazu.
 2. 3.      Zastupitelskému úřadu České republiky v zahraničí lze ohlásit ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu, anebo jeho nález.

 

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů

Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z evidence občanských průkazů subjektům, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených.

Poskytování údajů občanům

Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek. Žádost lze podat dvěma způsoby:


1. písemně
V žádosti občan uvede:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení,
 • rodné číslo,
 • číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
 • adresu místa trvalého pobytu,
 • rozsah požadovaných údajů.

 

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

Za občana mladšího 15 let, za občana jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může žádost podat zákonný zástupce, opatrovník nebo i další osoby oprávněné požádat za tyto občany o vydání občanského průkazu.

Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

2. v elektronické podobě

Žádost se podává na tomto formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Lze využít elektronické podání, pokud je vedena v evidenci cestovních dokladů nebo  v evidenci občanských průkazů digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu v elektronické podobě na tomto elektronickém formuláři.

 

17. Právní úprava

 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

 • Odbor správní

28. Popis byl naposledy aktualizován:

22.08.2018