Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)

Základní informace k životní situaci - Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)

Matriční
doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O vydání matričního dokladu mohou požádat:

fyzické osoby, kterých se zápis týká, jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, pravnuci, jejich sourozenci a zmocnění zástupci,
pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
fyzické osoby, které prokážou, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podejte písemnou nebo ústní žádost o vydání matričního dokladu.

Na které instituci životní situaci řešit:

Na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se osoba narodila, uzavřela manželství nebo zemřela fyzická osoba, o jejíž matriční doklad žádáte.

Do správního obvodu Matričního úřadu Luhačovice patří tyto obce: Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Ludkovice, Podhradí, Pozlovice, Sehradice, Slopné.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak se obraťte na zvláštní matriku Úřadu městské části Brno-střed.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Osobním jednáním na matrice městského úřadu Luhačovice nám. 28. října 543, dveře č. 006

Ilona Vančurová, tel. 577 197 416 vancurova@mesto.luhacovice.z

V případě nepřítomnosti zástup: 

Bc. Jana Homolková, tel. 577 197 424 homolkova@mesto.luhacovice.cz

Ing. Veronika Křenková, tel. 577 197 415 krenkova@mesto.luhacovice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
PO, ST: 7:30–12:00 13:00–17:00 h
ÚT, ČT, Pá: 7:30–12:00 13:00–14:30 h po telefonické dohodě

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti,

  • veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude zřejmé, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů vaší rodiny nebo vašich sourozenců, nebo kterým prokážete, že je to nezbytné pro uplatnění vašich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,

  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.

Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek 100 Kč. Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Za správnost popisu odpovídá

správní odbor

Popis byl naposledy aktualizován:

27.08.2018