Uzavření manželství občana České republiky s cizincem na území České republiky

Základní informace k životní situaci - Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Snoubenci (občan ČR a cizinec).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokážou právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Předběžně vyberte místo i zamýšlený termín k uzavření manželství.

Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství. Zde dostanete také ostatní potřebné informace týkající se uzavření manželství

Na které instituci životní situaci řešit:

Hodláte-li uzavřít manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Luhačovice, obraťte se na matriku Městského úřadu Luhačovice

Do správního obvodu Matričního úřadu Luhačovice patří tyto obce: Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Ludkovice, Podhradí, Pozlovice, Sehradice, Slopné.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Osobním jednáním na matrice městského úřadu Luhačovice nám. 28. října 543, dveře č. 006

Ilona Vančurová, tel. 577 197 416 vancurova@mesto.luhacovice.cz

V případě nepřítomnosti zástup: 

Bc. Jana Homolková, tel. 577 197 424 homolkova@mesto.luhacovice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
PO, ST: 7:30–12:00 13:00–17:00 h
ÚT, ČT, Pá: 7:30–12:00 13:00–14:30 h po telefonické dohodě

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Na úřadě předložte:

tiskopis "Dotazník k uzavření manželství".

Snoubenec, který je občanem České republiky předloží:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost

 • rodný list

 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)

 • případný úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera

 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo partnerství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)

 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (jde-li o osobu nezletilou starší 16 let)

 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům)

Snoubenec, který je cizincem předloží:

 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost,

 • rodný list,

 • doklad o státním občanství,

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (tento doklad nepředkládá občan Slovenské republiky, pokud má na

  území České republiky povolen trvalý pobyt alespoň dva roky - článek 8, Smlouvy o matrikách a o státním občanství se Slovenskem, viz bod 17),

 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno; jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství - potvrzení se nepředkládá,

 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,

 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Dotazník k uzavření manželství  snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují oba snoubenci ve spolupráci s matrikářkou. Druhou část vyplňuje matrikářka.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit:

Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3.000 Kč

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republi ky - 2.000 Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1.000 Kč

(v Luhačovicích je doba stanovena jako každá druhá sobota a stanovenou místností je obřadní síň v budově Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 543).

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč

Poplatek lze uhradit před provedením úkonu:

 • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě je-li neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a o ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon o znalcích a tlumočnících). Znění slibu předkládá matrikářka.

Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství.

Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. V protokolu o uzavření manželství se uvádí jméno(a), příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo a okres (stát) narození. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Snoubenec, který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií ČR,to neplatí jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Toto potvrzení je Policií ČR vydáváno bez ohledu na to, zda má cizinec na území ČR povolen pobyt či nikoliv. O vydání potvrzení žádá snoubenec osobně a předkládá pouze cestovní pas státu, jehož je občanem. Za potvrzení se hradí správní poplatek.

Případné další informace ve věci vystavení tohoto potvrzení (např. úřední hodiny cizinecké policie, délka pobytu cizího státního občana na území České republiky) vám poskytne Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, Olšanská 2, 130 51 Praha 3.

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého občan ČR žádá o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.

Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor správní

Popis byl naposledy aktualizován:

22.08.2018