Uzavření manželství

Základní informace k životní situaci - Uzavření manželství

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Městský úřad Luhačovice má k uzavírání manželství stanovený den, a to každou sudou sobotu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Snoubenci nebo zmocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem o rodině.

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města Luhačovice nebo

starostou, místostarostou obce, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Osvědčení nesmí být starší tří měsíců ke dni uzavření manželství.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Dostavte se na příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu chcete uzavřít manželství.

Na které instituci životní situaci řešit:

Hodláte-li uzavřít manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Luhačovice, obraťte se na matriku Městského úřadu Luhačovice

Správní obvod Matričního úřadu Luhačovice tvoří obce: Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Ludkovice, Podhradí, Pozlovice, Sehradice, Slopné.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Osobním jednáním na matrice městského úřadu Luhačovice nám. 28. října 543, dveře č. 006

Ilona Vančurová, tel. 577 197 416 vancurova@mesto.luhacovice.cz

V případě nepřítomnosti zástup: 

Bc. Jana Homolková, tel. 577 197 424 homolkova@mesto.luhacovice.cz

Ing. Veronika Křenková, tel. 577 197 415 krenkova@mesto.luhacovice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
PO, ST: 7:30–12:00 13:00–17:00 h
ÚT, ČT, Pá: 7:30–12:00 13:00–14:30 h po telefonické dohodě

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklady potřebné k uzavření manželství:

platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
rodný list
doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo partnerství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (jde-li o osobu nezletilou starší 16 let)
rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (osoba, jejíž svéprávnost je rozhodnutím soudu omezena nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení svéprávnosti)

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Osvědčení nesmí být starší 6 měsíců.

Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v § 9 zákona o rodině.

Pokud žádá o povolení uzavření manželství zástupcem cizinec, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

Církevní sňatek:

Pro písemnou žádost o vydání osvědčení není formulář stanoven.

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu.

Osvědčení vydané matrikou na předepsaném formuláři předloží snoubenc osobě pověřené oprávněnou církví nebo náboženskou společností před uzavřením manželství (obřad).

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek za: uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky  - 3.000 Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2.000 Kč
vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1.000 Kč  (v Luhačovicích je doba stanovena jako každá druhá sobota a stanovenou místností je obřadní síň v budově Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 543)
vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500 Kč
V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

Poplatek lze uhradit, a to před provedením úkonu:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

 

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je snoubenec (popřípadě snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Po uzavření manželství je vydán manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu (do 15. dnů od uzavření sňatku), případně cestovního pasu.

V případě církevního sňatku orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy (do 30 dnů od jeho doručení) a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu (do 15 dnů od uzavření sňatku), případně cestovního pasu.

Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor správní

Popis byl naposledy aktualizován:

22.08.2018