Příjmení po rozvodu

Základní informace k životní situaci: - Příjmení po rozvodu

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu přijmout své předchozí  nebo rodné příjmení, popřípadě upustit od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, a to oznámením matričnímu úřadu. Zmešká-li uvedenou lhůtu, může požádat o změnu příjmení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rozvedený/á manžel/ka, který/á při uzavření manželství přijal/a příjmení druhého manžela.

Rozvedený/á manžel/ka, který/á spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl/a příjmení předchozí.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Oznámení učiňte písemně nebo ústně do protokolu.

Na které instituci životní situaci řešit:

Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad. Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky v Brně.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Osobním jednáním na matrice městského úřadu Luhačovice nám. 28. října 543, dveře č. 006

Ilona Vančurová, tel. 577 197 416 vancurova@mesto.luhacovice.cz

V případě nepřítomnosti zástup: 

Bc. Jana Homolková, tel. 577 197 424 homolkova@mesto.luhacovice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
PO, ST: 7:30–12:00 13:00–17:00 h
ÚT, ČT, Pá: 7:30–12:00 13:00–14:30 h po telefonické dohodě

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Na úřadě předložte:
platný úřední průkaz, kterým prokážete svoji totožnost
oddací list
doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci.

Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby tyto měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Pravomocné cizozemské rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Změnu příjmení je třeba oznámit do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu. Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení, a to od doby, kdy bylo vydáno matričním úřadem, který oznámení přijal, potvrzení o této skutečnosti.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu.

Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor správní

Popis byl naposledy aktualizován:

27.08.2018