Konverze dokumentů

Základní informace k životní situaci - Konverze dokumentů

Konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Konverze se provádí na žádost fyzické osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Co je zapotřebí:

Konverze z listinné podoby do elektronické: Pro konverzi z listinné podoby do elektronické je potřeba přinést dokument, který má být konvertován. Dokument je možné si odnést buď na CD(DVD), které je zahrnuto v ceně konverze nebo do datového úložiště. Žadatel si může přinést svůj CD(DVD) nosič.

Konverze z podoby elektronické do listinné: Pro konverzi z elektronické podoby do listinné je třeba přinést dokument formátu PDF v.1.3 nebo PDF/A uložený buď na CD(DVD) nosiči nebo v datovém úložišti, v takovém případě je nutné předložit lístek s čárovým kódem.

Konverze se neprovede (§ 24 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů):

 • je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy

 • jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby

 • jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost

 • není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o:

  a) prvopis

  b) vidimovaný dokument

  c) opis anebo kopii pořízenou ze spisu

  d) stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

 • je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka

 • v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil

 • byl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby nebo označen uzávanou elektronickou značkou toho, kdo příslušnou datovou zprávu vydal nebo vytvořil, a nebyla-li shledána shoda tohoto dokumentu s výstupem

 • jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový záznam nebo audiovizuální záznam pokud dokument obsažený v datové zprávě nesplňuje technické náležitosti

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na kontaktní místo Czech POINT.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Luhačovice
všechny obecní úřady
Krajský úřad Zlínského kraje
Notáři
Česká pošta

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadu Luhačovice poskytuje tuto službu pouze pracoviště Czech POINT na podatelně:

Odbor správní, nám. 28. října 543, podatelna, dveře č. 003,

po, stř 7:30–17:00 h

út, čt, pá 7:3014:30 h

kontaktní osoba: Alena Hyžíková, tel. 577 197 411 e-mail: hyzikova@mesto.luhacovice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro konverzi z listinné podoby do elektronické je potřeba přinést dokument, který má být konvertován.
Dokument je možné přenést buď na CD(DVD), které je zahrnuto v ceně konverze nebo do datového úložiště. Žadatel si může přinést svůj CD(DVD) nosič.

Pro konverzi z elektronické podoby do listinné je třeba přinést dokument uložený buď na CD(DVD) nosiči nebo v datovém úložišti, v takovém případě je nutné předložit lístek s čárovým kódem.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici.

Formuláře nejsou potřebné.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za každou započatou stranu konverze je správní poplatek 30 Kč.

Poplatek lze uhradit:

 • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou zákonem stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

27.08.218