Ohlášení změny místa trvalého pobytu

3. Pojmenování (název) životní situace:


OHLÁŠENÍ ZMĚNY MÍSTA TRVALÉHO POBYTU


4. Základní informace k životní situaci:

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

K jednání je oprávněn:

         ·            občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,

         ·            zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,

         ·            opatrovník určený soudem, za občana jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Ohlaste změnu místa trvalého pobytu na obecním úřadě v místě nového pobytu.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.

         ·            na obecním úřadě,

         ·            v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí,

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky,

         ·            sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu; pokud změnu nehlásí ohlašovně osobně, musí sdělení v listinné podobě obsahovat úředně ověřený podpis občana, pokud tak činí elektronicky, pak musí sdělení podepsat uznávaným elektronickým podpisem, nebo odeslat ze své datové schránky,

         ·            ukončením trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu; občan je povinen do 15 dnů od oznámení této skutečnosti odevzdat občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na Městském úřadu Luhačovice, nám. 28. října 543, odbor správní, vedoucí správního odboru, přízemí, dveře č. 004.      

Bc. Jana Homolková  tel. 577 197 424, e-mail: homolkova@mesto.luhacovice.cz

V případě nepřítomnosti zástup:

Ing. Veronika Křenková, tel.: 577 197 415, e-mail: krenkova@mesto.luhacovice.cz

Jana Gazdová, tel.: 577 197 414, e-mail: gazdova@mesto.luhacovice.cz

v úředních hodinách: 

– pondělí a středa 7:30–12:00 h    13:00–17:00 h 
ostatní dny po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo nemá-li občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, případně jiné  

Úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby se nevyžaduje v případě, že tato osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je vlastníkem nemovitosti nebo je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba své vlastnické nebo jiné užívací právo nedokládá, pokud si jeho existenci může ohlašovna ověřit bezúplatným veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na každé ohlašovně.

Náhled formulářů na webu MV ČR - zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu je správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
 • Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky je správní poplatek 100 Kč.
 • Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 100,- Kč za každou osobu, které se má údaj o místu trvalého pobytu rušit.           

Poplatek lze uhradit:

 • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 • Přihlášení k trvalému pobytu bezodkladně.
 • Správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle správního řádu (zpravidla 30 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Oprávněné osoby - osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní objekt nebo jeho vymezenou části nebo je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se jiný občan hlásí k trvalému pobytu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Občan je povinen do 15 dnů od provedení změny trvalého bydliště požádat o vydání nového občanského průkazu, viz. kapitolu Občanský průkaz.

Adresu nového trvalého bydliště sdělte svému zaměstnavateli/škole, lékařům, poště (SIPO, TV, rozhlas), plynárně, elektrárně, úřadu práce (jste-li nezaměstnaný), správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu), finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel), zdravotní pojišťovně, bance, komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek apod.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Přihlášení k trvalému pobytu nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 • Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat prostřednictvím datové schránky navrhovatele nebo prostřednictvím elektronické podatelny. V tomto případě je třeba podepsat návrh uznávaným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • V případě, že Vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.
 • Pokud se zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a vy nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraníte, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu dochází k neplatnosti
občanského průkazu.

 • Proti rozhodnutí můžete podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal k příslušnému krajskému úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností.

 • Sankce může být uložena podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích tomu, kdo úmyslně uvede nesprávný údaj správnímu orgánu, nebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést nebo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj nebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody.  

21. Nejčastější dotazy

Lze získat z evidence obyvatel osobní údaje, např. údaj o trvalém pobytu u jiné osoby?

 • Podle zákona lze osobní údaje z evidence obyvatel poskytnout jen osobě, která dosáhla věku 15 let a které se osobní údaje přímo týkají a k osobě blízké, kde je možno sdělit datum, okres a místo úmrtí. Za výdej osobního údaje se hradí správní poplatek 50 Kč.  Údaje lze poskytnout i v případě, kdy to stanoví zvláštní zákony (např. občanský soudní řád).
 • Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu, zprostředkuje Ministerstvo vnitra požadovaný kontakt s jiným občanem, uvedeným v žádosti. U písemně zaslané žádosti musí být podpis žadatele úředně ověřen. Žádost o zprostředkování kontaktu je možno podat na ohlašovně obce s rozšířenou působností. Správní poplatek činí 500 Kč za každou kontaktovanou osobu. Žádost se po uhrazení správního poplatku zasílá na Ministerstvo vnitra ČR.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor správní

28. Popis byl naposledy aktualizován:

22.08.2018