Poplatek ze psů

Základní informace k životní situaci - Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa – právnická nebo fyzická osoba, která je Luhačovicích hlášena k trvalému pobytu nebo zde má sídlo. Povinností poplatníka je oznámit správci poplatku vznik/ zánik poplatkové povinnosti písemně nebo ústně do protokolu. Poplatková povinnost vzniká v den, kdy začalo držení psa, nebo v den ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc. Poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Právní úprava

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV č. 4/2018, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších  předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel psa,  který  má hlášen trvalý pobyt v Luhačovicích nebo zde má sídlo. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území Luhačovic.

Na kterém pracovišti  lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám.28.října 543

Iva Záhorovská, tel. 577 197 437, zahorovska@mesto.luhacovice.cz

Jaké doklady je nutné předložit

Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

Oznámení o zániku poplatkové povinnosti ze psů

Při osvobození od poplatku nutné předložit doklady prokazující osvobození (např. průkaz ZTP/P ...)

Potřebné formuláře 

Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psa

Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psa

Oznámení o zániku poplatkové povinnosti - místní poplatek za psa [DOC, 301.1 kB]

Oznámení o zániku poplatkové povinnosti - místní poplatek za psa [PDF, 28.8 kB]

Jaké jsou poplatky za vyřízení a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

Místní poplatek a jak lze poplatek uhradit

Dle OZV, poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

Poslední aktualizace

22.08.2018

Přílohy

Nejsou