Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

3. Pojmenování (název) životní situace:

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU

4. Základní informace k životní situaci:

Cestovní pas se vydává občanům ve lhůtě

 • 30 dnů
 • ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů
 • 120 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí

Doba platnosti e-pasu je:

 • 5 let u občanů ve věku do 15 let
 • 10 let u občanů starších 15 let

Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Pořízení otisku prstů se do cestovního pasu provádí u občanů starších 12 let.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno
Zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno.

Dosavadní cestovní pasy zůstávají v platnosti, a to do doby v nich uvedené.

Při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat. V případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

K vydání pasu  se občan musí na úřad příslušný  k vydání dostavit osobně.

 • Občan starší 15 let, avšak do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí připojit k žádosti o vydání cestovního pasu písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost.
 • Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce; místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.
 • Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
 • Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat  člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.  
 • Jde-li o cestovní doklad k vydávání pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy, může žádost podat pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem.

 Podání žádosti zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Cestovní pas se vydává občanům České republiky. Občan předkládá občanský průkaz, případně cestovní pas nebo rodný list (občané mladší 15 let) a zaplatí správní poplatek.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Občan se osobně dostaví na příslušný úřad, kde předloží občanský průkaz nebo cestovní pas, zaplatí správní poplatek a podá žádost o vydání cestovního pasu. Při podání žádosti se na místě pořizuje fotografie občana.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Občan může podat žádost o vydání cestovního pasu u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Luhačovicích na adrese: Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, odbor správní, pracoviště cestovních dokladů, dveře č. 005 v přízemí budovy.

Žádost lze podat rovněž u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Cestovní pas lze převzít u úřadu, u něhož byla podána žádost o jeho vydání, neuvedl-li občan v žádosti jiné místo předání.

Vyžaduje se osobní převzetí pasu občanem starším 15 let, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zákonného zástupce anebo osoby, která podala žádost místo zákonného zástupce za občana do 15 let, např. pěstouna. U občana staršího 12 let se vyžaduje osobní přítomnost, neboť je třeba ověřit pravost otisků prstů.

Z důvodu zvláštního zřetele hodného může cestovní pas převzít zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, odbor správní, pracoviště cestovních dokladů, dveře č. 005 v přízemí budovy.


ÚŘEDNÍ HODINY:
PO, ST: od 7:30-12:00 13:00-17:00 h (žádosti se podávají do 16:45 h)
ÚT, ČT, Pá: od 7:30-12:00 13:00-14:30 h pouze po telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklady potřebné k vydání cestovního pasu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Pokud je dokladem o jménu, popřípadě jménech nebo příjmení matriční doklad vydaný matrikou cizího státu, je žadatel povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou. Předložení tohoto dokladu se nevyžaduje v případě vydání cestovního průkazu pro návrat občana nově narozeného v cizině nebo v případě stanoveném zvláštním právním předpisem, anebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva. 

Vydání cestovního pasu občanu staršímu 15 let 

Občan musí předložit:

 • platný občanský průkaz
 • oddací list změnil-li žadatel příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem
 • žadatel  starší 15 let, který však nedosáhl věku 18 let, musí připojit písemný souhlas zákonného zástupce (stačí souhlas jednoho z nich) s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost (rodič podepíše před pracovníkem přímo při podání žádosti). Zákonný zástupce předkládá svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (žadatele o pas) 
 • v případě soudem ustanoveného opatrovníka předkládá rozhodnutí o ustanovení opatrovníka s doložkou nabytí právní moci.

V případě, že občan občanský průkaz nevlastní (ztráta nebo odebrání z důvodu skončení platnosti) předkládá:

 • potvrzení o občanském průkazu
 • doklady, jimiž se ověřují údaje, uváděné na žádosti, například rodný list, oddací list, doklad o státním občanství, řidičský průkaz

Vydání cestovního pasu občanovi  do 15 let 

S dítětem se na úřad dostaví zákonný zástupce (rodič, pěstoun, opatrovník, osvojitel, poručník atd.), který předkládá:

 • svůj občanský průkaz
 • rodný list dítěte

S dítětem se může na úřad dostavit místo zákonného zástupce pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby předkládají:

 • pravomocné rozhodnutí soudu o svěření občana mladšího 15 let do výchovy, nebo 
 • rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy
 • svůj občanský průkaz
 • souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Žádost včetně fotografie se pořizuje přímo na pracovišti.  Občan předloží pouze potřebné doklady a zaplatí správní poplatek

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů:

 •  občanům  mladším 15 let ....................................... 100,- Kč
 •  občanům starším 15 let .......................................... 600,- Kč

Ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů:

 •  občanům  mladším 15 let ....................................... 2.000,- Kč
 •  občanům starším 15 let .......................................... 4.000,- Kč

Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

který občan uvedl v žádosti                                                    100,-  Kč

Poplatky za vydání cestovního pasu se vybírají při podání žádosti.

Poplatek lze uhradit:

 • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Cestovní pas je vyhotoven ve lhůtě 30 dnů; nebo ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, je-li žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Žádní

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

 • Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Elektronická forma služby není možná.

17. Podle kterých předpisů se postupuje:

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)  
 • Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

 • Odbor správní

28. Popis byl naposledy aktualizován:

22.08.2018