Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení

Základní informace k životní situaci - Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení

Vlastník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranění stavby, s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu, v níž se nachází azbest

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník stavby nebo osoba s prokazatelným právem odstranit stavbu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 2 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací a doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru  nemovitostí. Stavbu lze odstranit, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne  ohlášení takového záměru nesdělí, že k odstranění je třeba povolení. Následuje  určení podkladů k doplnění a zahájeno řízení.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Ing. Vladislav Běhunek, tel. 577 197 460, behunek@mesto.luhacovice.cz
Miroslav Hvozdenský, tel. 577 197 462, hvozdensky@mesto.luhacovice.cz
Věra Hlavičková, tel. 577 197 452, hlavickova@mesto.luhacovice.cz

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č. 526/2006 Sb., včetně příloh.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303 nebo

Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, část I, pol. 19.

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

lhůty pro vyřízení

V případě souhlasu 30 dnů, v případě rozhodnutí do 30-ti dnů pro jednoduché případy, jinak do 60-ti dnů.
V řízení mohou být stanoveny i konkrétní lhůty (v případě přerušení řízení lhůta neběží).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Ve správním řízení rozsah účastníků řízení určuje správní řád.
Obecně ti, kteří mohou být rozhodnutím správního orgánu přímo dotčeni.

právní Úprava

Zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

související Právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 526/2006 Sb., o kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Poslední aktualizace

22.08.2018