Kolaudační souhlas

Základní informace k životní situaci - Kolaudační souhlas

Dokončenou stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například  nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní   a občanské infrastruktury, dále stavba u které  bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo její právní zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost musí obsahovat doklady, jejíž obsah je předepsán k žádosti o vydání olaudačního souhlasu dle vyhl. č. 526/2006. K žádosti musí být doložena závazná stanoviska dotčených orgánů a příslušné revizní zprávy. Pokud je stavba předmětem zápisu do katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky podle odstavce 1, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání  stavby.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Ing. Vladislav Běhunek, tel. 577 197 460, behunek@mesto.luhacovice.cz

Miroslav Hvozdenský, tel. 577 197 462, hvozdensky@mesto.luhacovice.cz

Věra Hlavičková, tel. 577 197 452, hlavickova@mesto.luhacovice.cz

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č. 526/2006 Sb., včetně příloh.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303 nebo

Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se nevyměřují.

lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Stavebník, vlastník stavby, popř. budoucí uživatel stavby.

právní Úprava

Zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

související Právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 526/2006 Sb., o kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Poslední aktualizace

22.06.2011