Odbor správní

 • správní činnosti

plní funkci Czech POINTu

podatelna

 1. přijímá, eviduje a třídí došlou a odesílanou korespondenci úřadu včetně přijímání stížností, oznámení, podnětů občanů a žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/2000 Sb.
 2. v rámci Czech POINTu vydává výpisy z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z bodového hodnocení osob a ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru účastníků provozu Modulu autovraků ISOH, provádí autorizovanou konverzi, práce v registraci datových schránek
 • matrika
 1. provádí komplexní matriční agendu (sňatky, úmrtí, narození)
 2. vydává duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů
 3. sepisuje protokoly o určení otcovství
 4. rozhoduje o změně jména a příjmení
 5. provádí ověřování opisů a podpisů
 6. vede agendu ztrát a nálezů
 • občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel
 1. přijímá žádosti o vystavení občanských průkazů a cestovních dokladů a vydává je
 2. provádí změny údajů v občanských průkazech a cestovních dokladech
 3. přijímá hlášení o ztrátě, odcizení a zničení občanských průkazů a cestovních dokladů
 4. řeší přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
 5. přijímá a zpracovává žádosti o změnu trvalého pobytu občanů a zajišťuje další evidenci
 6. vyhotovuje a aktualizuje seznamy voličů
 1. zajišťuje činnost týkající se živnosti ohlašovací volné, živností řemeslných, vázaných a koncesovaných
 2. vede živnostenský rejstřík a vydává z něj výpisy
 3. zajišťuje činnost týkající se evidence zemědělského podnikatele a vydává osvědčení o zápisu do této evidence
 4. vydává výpisy z informačního systému evidence zemědělského podnikatele
 5. plní funkci centrálního registračního místa dle us. vlády č.1006 ze dne 20.10.2004
 6. řeší podněty občanů související s živnostenským podnikáním
 7. provádí kontroly a ukládá pokuty za porušení povinností dle živnostenského zákona
 8. v rámci Czech POINTu vydává výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku