Články

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Luhačovice

12. 1. 2009 - Ing. Ladislav Čapek


Novým nástrojem územního plánování jsou od 1.1.2007 tzv.

územně analytické podklady obce s rozšířenou působností (dále jen "ÚAP").

Jejich pořizování vyplývá ze zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 


Novým nástrojem územního plánování jsou od 1.1.2007 tzv.

územně analytické podklady obce s rozšířenou působností (dále jen "ÚAP").

Jejich pořizování vyplývá ze zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen "Stavební zákon").
ÚAP pořizují příslušné úřady územního plánování pro své správní obvody v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů a krajské úřady pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.


Úkol ÚAP

Zjišťovat a vyhodnocovat :
§ stav a vývoj území
§ jeho hodnoty
§ jeho limity (omezení)
§ záměry v daném území

Za tímto účelem se v rámci ÚAP sleduje :
§ životní prostředí
§ bydlení
§ výroba
§ občanská vybavenost
§ technická a dopravní infrastruktura
§ kulturní památky atd.


Součásti ÚAP jsou podrobné analýzy - vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a zapracování jejich výsledků do grafické podoby "problémového výkresu a výkresu střetů". Ty by měly být jedním z hlavních podkladů pro zpracování zadání nových územních plánů.

Na ORP Luhačovice byla od všech poskytovatelů průběžně shromažďována data již v průběhu r.2007 v souladu se zákonem a následně předávána firmě T-Mapy spol. s.r.o. ke zpracování. S využitím prostředků strukturálních fondů, v rámci Integrovaného operačního programu v rámci oblasti intervence 5.3 a) - MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK byla data nejen digitálně zpracována, ale i převedena do požadovaného datového formátu a také umístěna na mapový portál Zlínského kraje. Během r.2008 pak proběhla aktualizace dat ÚAP. Rozbory udržitelného rozvoje území zpracovává firma Ekotoxa, s.r.o.Územně analytické podklady jsou veřejně přístupné na mapovém portále Zlínského kraje
na adrese
http://www.juap-zk.cz/

Data ÚAP jsou tak k dispozici nejen projektantům, zpracovávající územně plánovací podklady obcí v našem správním obvodu, ale může do nich nahlížet i široká veřejnost.

Termín realizace:
červenec 2007 - prosinec 2008
Celkové náklady:
448.213,- Kč
Finanční zdroje:
Dotace ze strukturálního fondu ERDF 85% 380.981,- Kč
Dotace ze státního rozpočtu 15% 67.232,- Kč
Dotační titul:
Integrovaný operační program, prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje,
oblast intervence 5.3a) - Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik - projekty na zavádění územně analytických podkladů.


Bližší informace o využití ÚAP podá:

Ing.Vladislav Běhunek
vedoucí stavebního odboru
Městský úřad Luhačovice
tel.: 577 197 460
e-mail: behunek@mesto.luhacovice.cz

www.strukturalni-fondy.cz/iop.