Informace poskytnuté na žádost

Žádost o informaci kolik bylo vyřízených žádostí na ORP o trvalé / dočasné vyjmutí ze ZPF
Zádost o poskytnutí informací ve věci sp. zn. 15752/2016/262/Pe
Žádost o informaci ve věci umístění pevných překážek na ulici Družstevní
Žádost o náhled do dokumentace
Žádost o informaci o výši poplatku za pronájem chodníku v ul. Zatloukalova; způsob kontroly dodržování max. délky stání před objekty Alexandria I., II. a Morava; výše a doba trvání nájmu spodní části parkoviště v ul. Solné
Žádost o zaslání seznamu investičních projektů plánovaných městem na rok 2017
Žádost o informaci, zda město vede evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace; počet vyřízených žádostí v letech 2015-2016
Žádost o zaslání kolaudačního souhlasu na stavbu "Slavičín bezpečné město II", protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky, vyjádření sp. zn MULU 221/2015 ke stavebnímu povolení
Žádost o zaslání seznamu aktivních účtů, kde je ÚSC majitel účtu; zaslání kopie darovací smlouvy uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je ÚSC dárce
Žádost o poskytnutí informací o zahajovaných i rozpracovaných řízeních - výstavba trasy VVN 110 KV Slavičín - Slušovice, fáze územního plánu obce Dolní Lhota
Žádost o zaslání rozsudku ve věci restitučních nároků Serényiů, které byly uplatněny žalobou proti městu Luhačovice
Žádost o kopii e-mailu s odkazem na web www.pravdaonovotnem.com
Dotaz na počet jednotlivých úkonů silničního správního úřadu
Zádost o poskytnutí informací ve věci sp. zn. 15752/2016/262/Pe
Žádost o poskytnutí informace ve věci seznamu právnických osob splňující podmínky ustanovení § 2 odst.1 písm. n) zákona č. 340/2015/ Sb.
Žádost o poskytnutí informace ve věci spolupráce s REMA AOS, a.s.
Žádost o poskytnutí informace o příbuzenském vztahu a o prověření podnikatelské činnosti
Žádost o poskytnutí informace o způsobu vymáhání daňových nedoplatků
Žádost o poskytnutí informace o přijímání podnětů ke kontrole a provádění kontrol podle zákona č. 201/2012/ Sb.
Žádost o poskytnutí informace ve věci ptactva a škod jím způsobených
Žádost o poskytnutí informace ve věci Městské policie Luhačovice
Žádost o poskytnutí informace ve věci dodávky energií
Žádost o poskytnutí informace ve věci vybírání pokut za parkovaní
Žádost o poskytnutí informace ve věci implementace GDPR
Žádost o poskytnutí informace ve věci řešení Podnětu vodoprávnímu úřadu k zabezpečení  opatření - skládka Slavičín
Žádost o poskytnutí informace ve věci investičních projektů
Žádost o poskytnutí informace o smlouvě o dílo
Žádost o poskytnutí informace ve věci přestupkové agendy
Žádost o poskytnutí informace ve věci GDPR
Žádost o poskytnutí informace ve věci správních řízení územního plánování
Žádost o poskytnutí informace ve věci správních řízení územního plánování
Žádost o poskytnutí informace ve věci výpočetní techniky na volby
Žádost o poskytnutí informace ve věci advokátních služeb
Žádost o poskytnutí informace ve věci nákladů GDPR
Žádost o poskytnutí informace ve věci rekonstrukce ulice Dr. Veselého
Žádost o poskytnutí informace ve věci e-mailové komunikace 
Žádost o informaci o řešení situace toulavých koček 
Žádost o poskytnutí informace ve věci pořádání kulturních akcí
Žádost o poskytnutí informace ve věci investičních projektů
Žádost o poskytnutí informace ve věci vyvlastnění
Žádost o poskytnutí informace ve věci reklamní inzerce
Žádost o poskytnutí informace ve věci pramenů Ottovka, Elektra II a sinic v přehradě